Všeobecné obchodní podmínky

Flexiheads.cz by FLEXJOBS

poslední aktualizace 1.3.2019

1. Úvodní ustanovení

1.1. Zdenka Studená, se sídlem Krombholcova 2579, Mělník, 27601, IČ 04524250 (dále jen „Provozovatel”), je provozovatelem internetové stránky www.flexiheads.cz (dále jen „Webová stránka”) zaměřené na flexibilní pracovní nabídky a poskytovatelem služeb na Webové stránce.

1.2. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky”) upravují veškeré vztahy, do nichž Provozovatel vstupuje s fyzickými a právnickými osobami v souvislosti s užíváním služeb Provozovatele na www.flexiheads.cz.

1.3. Provozovatel neposkytuje služby zprostředkování zaměstnání jako agentura práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

1.4. Při registraci a užívání Webové stránky je Uživatel povinen seznámit se s aktuálním zněním Podmínek a dodržovat povinnosti z nich vyplývající. Pokud se Uživatel registruje na Webové stránce jako zástupce právnické osoby, může tak učinit pouze v případě, že je oprávněn tuto právnickou osobu zastupovat.

1.5. Obsah webových stránek Provozovatele (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní je chráněn autorským právem Provozovatele a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez souhlasu Provozovatele či držitele autorských práv. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

2. Základní pojmy

FIRMA – firmou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která používá Webovou stránku k získání zaměstnanců. Firmou se osoba stává po dokončené registrace.

ZÁJEMCE – fyzická osoba je osoba, která na Webovou stránku přichází za účelem hledání práce.

REGISTRACE – registrace je povinná pro každou firmu, která chce na Webové stránce inzerovat flexibilní pracovní nabídku.

NABÍDKA – flexibilní nabídka práce je inzerce na Webové stránce, která obsahuje požadované údaje a je zveřejněna podle zvolených parametrů.

FIREMNÍ PROFIL – místo, kde se Firma na Webové stránce prezentuje jako zaměstnavatel.

BALÍČEK – balíček je nabídka služeb na Webové stránce za předem daných podmínek vymezených především cenou a časem.

3. Vznik smlouvy

3.1. Firma získává vždy jen jednu registraci. V rámci firemního účtu je možné zveřejňovat nabídky vázané na další uživatele s vlastním e-mailem.

3.2. K registraci firmy je nutná firemní e-mailová adresa, na kterou budou zasílány zprávy od Zájemců.

3.3. Zadáním Nabídky Firmy na Webové stránce automaticky vzniká závazná objednávka a smluvní vztah mezi Provozovatelem a Firmou.

3.4. Každá Nabídka je schvalována a je zveřejněna až po svém schválení. Nabídka je schválena neprodleně, nejdéle pak do druhé dne.

3.5. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit nebo smazat Nabídku bez udání důvodu. Úpravy mohou zahrnovat např. mazání odkazů, kontaktních údajů, přesun v rámci kategorií nabídky.

4. Pravidla užívání portálu

4.1. Každá Firma i Zájemce jsou povinni komunikovat na Webové stránce slušně, s respektem k ostatním a dále genderově, rasově neutrálně tak, aby byl dodržen antidiskriminační zákon.

4.2. Webová stránka se zaměřuje výhradně na flexibilní pracovní nabídky a Firma je povinna Zájemcům garantovat míru flexibility, kterou zveřejňuje ve své Nabídce.

4.3. Pokud Firma pravdivě neinformuje ve zveřejněné Nabídce o skutečné míře flexibility dané pracovní nabídky, Provozovatel si vyhrazuje právo danou Nabídku upravit nebo smazat bez náhrady.

4.4. Již zadanou Nabídku není možné následně měnit a upravovat, zejména pak název pozice a obor.

4.5. Provozovatel má právo Registraci zrušit, pokud Firma nebo její Uživatelé porušují Podmínky.

4.6. Případné reklamace jsou posuzovány vždy individuálně. V případě jakýchkoliv problémů je Firma nebo Zájemce povinen neprodleně informovat Provozovatele.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky měnit nebo doplňovat. Změny nabývají platnosti zveřejněním na Webové stránce. Změnami všeobecných obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek.

5.2. Veškeré i přeshraniční vztahy neupravené Podmínkami se řídí platnými právními předpisy ČR a spory rozhodují místně příslušné soudy v ČR.

5.3. Tyto Podmínky nabývají platnost 1. 3. 2019.

Flexiheads.cz

Pracovní portál zaměřený na profesionály, pro které je důležitá pracovní flexibilita. Cílem je vám pomoci nalézt zaměstnání, díky kterému lépe skloubíte pracovní a rodinný život.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

podpora@flexiheads.cz

+420 152 361 205